Algemene Voorwaarden slankmetagnes.nl
Algemene voorwaarden voor slankmetagnes.nl – geldig vanaf 1 januari 2019. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen slankmetagnes.nl en zijn cliënt(en), en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst.

Disclaimer
De informatie verstrekt door slankmetagnes.nl dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en is bedoeld voor gezonde mensen zonder lichamelijke aandoeningen. Dit geldt voor alle informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten. De gegevens zijn geen medisch of professioneel advies. Het is niet bedoeld ter vervanging van advies van uw arts of specialist. Wij uiten geen gezondheidsclaims en wijzen u erop dat wij geen arts of voedingswetenschapper zijn. Raadpleeg uw arts als u veranderingen aanbrengt in uw eet- en levensstijl.

Intellectuele eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van slankmetagnes.nl, is het niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal, foto’s, teksten, logo’s en namen te verspreiden. De verstreken informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf gebruikt worden. Het is de gebruiker niet toegestaan onze informatie op enige wijze te verspreiden.

Link naar websites
Op onze website kunt u informatie vinden waar naartoe gelinkt wordt. Wij wijzen u erop dat deze informatie niet door ons wordt geanalyseerd en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud hiervan. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruiksgemak van de gebruiker en gebruik vindt plaats op eigen risico.

Overeenkomst
De online begeleidingstrajecten geschieden volgens het bij de aankoop van het programma overeengekomen begeleidingstraject op het gebied van voedings- en/of dieetadvies. Het tarief is vastgesteld en voldaan voorafgaan aan het traject.

Aansprakelijkheid
Het advies van slankmetagnes.nl is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Slankmetagnes.nl sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Met dien te verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsdeskundige verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten e.d., door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van slankmetagnes.nl om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van slankmetagnes.nl te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het tarief van de aankoopsom van het programma. Slankmetagnes.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekende en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Overmacht slankmetagnes.nl
Slankmetagnes.nl heeft het recht de overeengekomen begeleiding op te schorten indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen omstandigheden welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Het aankoopbedrag voor de resterende periode van het programma zal naar verhouding vergoed worden. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Toepasselijk Recht & Bevoegd Rechter
Op de dienstverlening van slankmetagnes.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Informatie via slankmetagnes.nl
De informatie die u op slankmetagnes.nl aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is.